امام حسین(ع) از نگاه برخی شخصیت های غیر مسلمان

نویسنده: دکتر فاطمه صالحی

انتشار: ۱۴ام آبان، ۱۳۹۸


ترجمه: فاطمه صالحی

آنچه در پی می آید یادداشت هایی کوتاه از جانب برخی محققین و سیاستمداران برجسته در وصف شجاعت ها و ظلم ستیزی امام حسین(ع) است.

BBC206171 Portrait of Edward Gibbon (1737-94) c.1779 (oil on canvas) by Reynolds, Sir Joshua (1723-92)
oil on canvas
73.6x62.2
Private Collection
English, out of copyright

ادوارد گیبون Edward Gibbon (1737-1794)

مورخ بزرگ بریتانیایی

صحنه دلخراش و تألم آور شهادت (امام) حسین (ع) با اینکه در زمان و مکانی بسیار دور افتاده، لیکن حس همدردی همه آزادگان دنیا را برمی انگیزد.

[The Decline and Fall of the Roman Empire, London, 1911, volume 5, pp. 391-2]

Ignác_Goldziher

ایگانداز گلدزیر Igandaz Goldziher (1920-1850)

شرق شناس مشهور اهل مجارستان

از زمان وقوع واقعه کربلا (عاشورا) خاندان رسول خدا با مشقات فراوانی روبرو بوده اند. این وقایع در قالب ادبیات شهادت به شکل شعر و نثر و توصیف حادثه کربلا به صورت تراژدی های نمایشی یا “تعزیه”، همواره در طی روز های آغازین ماه محرم از طرف سخنرانان بازگو می گردد. بازگویی مکرّر حادثه عظیم کربلا یادآوری پایمردی (امام) حسین (ع) در برابر سختی ها و ظلمی است که بر ایشان و خانواده بزرگوارش و یاران با وفایش جاری گشته بود.

[Introduction to Islamic Theology and low, Princeton, 1981, p.179]

E.G._Browne

ادوارد جی براون Edward G. Browne (1862-1926)

استاد عربی و مکاتبات شرق شناسی دانشگاه کمبریج

واقعه عظیم عاشورا در صحرای کربلا مکانی که فرزند رسول خدا حسن(ع) در جمع یاران باوفایش به شهادت رسید، یادآوری عمیق تریناحساسات پاک در برابر ژرفای عظمت و روح متعالی انسانی است. (نقل به مضمون)

[Literary history of Paris, London, 1919, p. 227]

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer