تشکیل خانواده

نویسنده: آناهیتا معراج

انتشار: ۱۸ام دی، ۱۴۰۰


تشکیل خانواده، همسرگزینی، وتربیت فرزند، هریک مرحله‏ای ازامتحان بزرگ الهی است که یکی پس ازدیگری صورت می گیرد و انسان می تواند با کوله‏ باری ازمعرفت الهی و اختیارخدادادی با طی این مراحل، پا درفرایند تکامل بگذارد.

اگرازدیدگاه قرآن مجید بخواهیم به زندگی نگاه کنیم، خداوند زندگی را آزمایشگاه بزرگی می‏ نمایاند تا درجه لیاقت وشایستگی انسان درآن تعیین شود.

حال اگرخانواده را ازحیث کیفیت روابط درونی ومیزان استحکام آن بخواهیم تقسیم‏ بندی کنیم به ۳ تیپ خانواده می ‏رسیم که هریک ازاین خانواده‏ها ویژگی‏ها ومفاهیم خاص خود را دارد :

دسته اول، خانواده متعادل است. خانواده متعادل فاقد عیب ونقص نیست بلکه این مفهوم به یک شبکه روابط متقابل اطلاق می ‏شود که اعضای آن شامل پدرومادروبچه ها،درگیرمشکلات وموانع احتمالی هم هستند وضعفهای کمابیش قابل اعتنا هم دارند که با آن موارد به طریق منطقی عمل می ‏کنند وتصمیمات به موقع و مقتضی را اتخاذ می‏ نمایند. دراین سبک خانواده، بچه ها فرصت ارتباط صمیمی ومحترمانه را با والدین پیدا می کنند. افراد خانواده، به خصوص بچه ها نیازهای خود را بدون ترس ونگرانی ازهم وواکنش والدین، بازگو می کنند ونظرسایرافراد را نیزجویا می شوند. افراد برا ی یکدیگرحریم وضوابط شخصی قایل هستند و توانایی تجربه کردن و پذیرفتن نتیجه تصمیمات خود را هم پیدا می کنند. صمیمیت و محبت به معنای طفره رفتن ازوظایف وحریم های شخصی نخواهد بود. پدر و مادر نقش مستخدم و یا قلک را نخواهند داشت بلکه بچه ها احترامی شایسته ولایق پدرومادر را بی هیچ تعصبی برای رشد کامل شخصیتی خویش ابراز می کنند.

دسته دوم، خانواده متکامل می باشد که به بالندگی رسیده است . خانواده ای که به تعادل می رسد، امکان ورود به مرحله تکامل و بالندگی را پیدا خواهد کرد و آن زمانی است که حداکثر قابلیت‏ها و توانایی‏های وجودی اعضای خانواده کشف شده و مورد پرورش وتوسعه وگسترش قرارمی ‏گیرد. درچنین شرایطی اعضای خانواده متکامل نه تنها با کمترین مشکلات درروند رویارویی وتصمیم گیری رو به روهستند و ازتعادل لازم هم برخوردارند بلکه مشکل ‏زدایی هم می‏ کنند.به عبارتی،دررفع آسیبهای روانی واجتماعی سایرین هم قدم برمی ‏دارند. هدف‏ های آنها فراتراز منافع شخصی است وهدف‏های عالی تری را در سر می ‏پرورانند. خانواده متکامل، هدف داراست و درزمان استرس یا مشکلات احتمالی افراد خانواده، از حمایت یکدیگردرحد توان برخوردارخواهند شد. دراین خانواده، پدرومادرآموزش های صحیح و مؤثری را برای رشد وپرورش کودکانشان اتخاذ می کنند واین آموزش ها را به کارمی بندند. باید به خاطرداشت درخانواده متکامل،همه افراد دررشد فکری- معنوی وروحی یکدیگربا صلح واعتماد درونی سهم دارند و دربرآوردن نیازهای روزانه یکدیگرمی کوشند. این خانواده ازابتدا، خانواده کاملی نبوده است بلکه افراد خانواده، برای متکامل شدن آن در یک روند متعادل ومسئولانه قدم برداشته اند.

دسته سوم، یعنی خانواده متزلزل که ازهدف اصلی خود بازمانده است، قهرمان خود را از دست داده و ازدرون تهی است. مدیریت دراین خانواده تجزیه شده وتصمیم ‏گیری درآن مشکل است. افراد خانواده، لحظات ترس، نگرانی، اضطراب، افسردگی، تنهایی وعدم حضوراتحاد وهمبستگی را تجربه می کنند. فارغ ازنوع تجربیات تلخ دراین گونه خانواده ها،افراد هدف های عالی معنوی را دنبال نمی کنند وهیچ اعتماد وتعهدی به یکدیگرنخواهند داشت. ازهم پاشیدگی وعدم حضورآرامش ومعنا دراین خانواده سبب بیماری های روحی و روانی افراد خواهد شد.

انسان، تنها شامل یک سری نیازهای فیزیولوزیک نیست.خانواده ای که تصمیم به داشتن کودک می گیرد باید امکان فراهم کردن محیطی امن وپذیرا را داشته باشد.چنین محیطی با درنظرگرفتن یک سری نیازها همچون محبت، توجه، مهربانی،امنیت،احساس تعلق،احترام، استقلال، به رسمیت شناختن تک تک اعضا با سپردن مسئولیت وتصمیم گیری وآسایش خاطردرکناربرآوردن نیازهای مادی وروزمره فراهم می شود ومعنا پیدا می کند.خانواده ای که صرفاً براساس اجبار،سنت،تحت فشاربستگان ویا دلایل اعتقادی بچه دار می شود،به درستی فرصتی برای رشد وبالندگی فردی واجتماعی پیدا نمی کند وبا مشکلات گوناگونی در رشد وپرورش کودک روبه رو خواهد شد. علاقه مندی،احساس تعلق وآموزش های تربیت صحیح ومؤثر فرزند پروری مؤثرترین رکن، دررشد وپرورش کودکانی سالم می باشد.

آناهیتا معراج: Member of Canadian Psychological Association, Member of Ontario Society of Registered Psychotherapist

پانویس:

۱- دکتر گشسب بانو فضلی ۱۳۸۳

۲- Dr. Gabor Mate

۳- SOCIAL INTEREST- BELONGING

۴- PARENTING STYLE

۵- WANTING RECOGNITION

۶- TAKING CHARGE

۷- GOING ALONG

.

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer