حقيقت پنهان

نویسنده: امنه متقی

انتشار: ۲۳ام اردیبهشت، ۱۳۹۸


هواى فرح بخش تورنتو و طبيعت سبز آن پس از گذشت زمستانى طولانى، زيبايى خاصى دارد و آرامش دلپذيرى به انسان مى بخشد. اما همين كه نگاه از طبيعت بر گرفته و به انسان و برخى از دستاوردهاى پر مخاطره او مانند رويدادهاى مختلف اجتماعى، سياسى، فرهنگى و مذهبى دنياى حاضر مى انديشيم، با اين پرسش مواجه مى شويم که چرا آدميان بر خلاف چهره زيبا و آرامبخش طبيعت، همواره با جنگ و خصومت، تجاوز ، خود پرستى و زياده طلبى، آسايش و امنيت را از جامعه انسانى سلب مي كنند و حقوق هزاران انسان بى گناه را براى رسيدن به اهداف سلطه جويانه خود ناديده می گيرند.

يكى از شيوه هاى قدرتهاى سلطه جو، در راستاى تحقق اهدافشان، تحريف و پنهان سازى واقعیت هاست كه با كمك ابزارهاى الكترونيكى، رسانه هاى بين المللى و شبكه هاى اجتماعى همواره خرد جمعى جوامع بشرى را به نفع خود سامان مى دهند. در واقع با تضعیف، تغيير و يا تحريف انديشه هايى كه موجب بيدارى و هوشيارى انسانها مي شود، زمينه ظلم و ستم خود را مهيا و ممكن مي سازند. يكى از آن حقايق در جامعه كنونى غرب نظير آمريكای شمالى جريان فكرى و ایدئولوژى صلح طلبى و عدالت خواهى اسلام است. مكتبى كه مبتنى بر محور تعالیم انبياء الهى، خواهان ايجاد و برپائی عدالت اجتماعى است و آموزه هاى وحيانى آن، جوامع بشرى را از انواع تبعیض ها، تجاوزها، برترى جويى ها و زياده طلبی ها كه زمينه ساز حاكميت قدرتهای سلطه جو است، محافظت مى نمايد.

اما متأسفانه با اراده سلطه جويان قرن حاضر، دین، نمادی از خشونت ، عدم تحمل و كشتار مردم بي گناه معرفی شده است. همان تفكرى که امروزه با نام داعش (ISIS) و يا تفكر تکفیرى وهابيت و سلفى گرى شاهد آن هستيم. در حالى كه آنها اين جريان هاى فكرى خطرناك مانند داعش (ISIS) را، بنابر ادعاى هيلارى كلينتون، جهت تحقق اهداف و آرزوهاى خود در بين مسلمانان ايجاد كرده اند. در نتيجه مى بينيم كه چگونه با استفاده ابزارى از نام اسلام، چهره واقعى اين مكتب انسان ساز را در فرايند انحراف قرار داده اند. در پى آن نیز هزاران انسان بي گناه كشته شده و هزاران زن بي گناه به بردگى كشانده شده و يا مورد تجاوز قرار گرفته اند. همچنين هزاران كودك معصوم را ناتوان و يا نابود كرده اند. در حالى كه:

۱) ماهیت اسلام، ظلم ستیز است و راه نفوذ، چپاول و تعدى به حقوق ديگران را مسدود مى كنند.

۲) زيبائهاى تعاليم آن با فطرت انسان هماهنگ است. چنانچه انسان های حقیقت طلب پس از آشنايى با تفكر اسلام راستین، مجذوب آن مى شوند، و گواه اين مطلب آمار تعداد افراد تازه مسلمانى است كه در غرب قبل از جريانات فكرى مخرب اخير وهابيت و… رو به افزايش بوده است. (بنابر آمارهای بین المللی در سال ۲۰۱۱ در کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه ده ها هزار نفر به دین اسلام مشرف شده اند). از اين رو مى بايست چهره واقعي اسلام تحريف شود تا نام آن، جدا از محتواى زيبا و بشر دوستانه اش، ابزارى بر توجيه وحشيگرها، قساوتها، جمود و جهالتها ،بی خردیها و بى عدالتى هاى بى شمار عاملانى باشد كه در لواى قوانين و مقررات اسلامى مرتكب اينگونه اعمال پليد و شيطانى مى شوند. بديهی است كه تمايل جهت تشرف به دين اسلام كم رنگ و كم رنگ تر خواهد شد.

٣) هويت مسلمانانى كه در كشورهاى غربى زندگى مى كنند به مخاطره مى افتد، به طوری كه نمى توانند با اعتماد به نفس لازم عرصه هاى رشد و تعالى را به سهولت طى كنند. و چون برخى از افراد از دانش پايه در مورد ارزشهاى اعتقادى مذهب خود بهره مند نيستند، كم كم ارزشهاى فرهنگى مبتنى بر اعتقادات دينى خود را از دست داده و دچار سردرگمى و بحران هويتى مى شوند. مسئله خطرناك ديگری كه هم اكنون در جوامع اسلامى دنيا مطرح شده است اختلاف پراكنى و ايجاد تفرقه بين گروه هاى مختلف مسلمانان در جوامع اسلامى است كه خود عامل مهمى در راستاى تضعيف ملل مسلمان جهان مى باشد و طبق قرآن (واعتصمو بحبل الله جمياً و لا تفرقوا فتفشلوا و یذهب ریحکم) بايد جداً از آن پرهيز شود. اما متأسفانه بر اساس گزارش مفسر سياسى از گاردين، آقاى Seumas Milne اختلاف و تفرقه پراكنى را از اهداف و برنامه هاى پيش ساخته و طراحى شده قدرتهاى سلطه مى داند.

در پايان اين پرسش پيش مى آيد که ما به عنوان جامعه شيعه مسلمان در شهر تورنتو (كانادا) چه گامی در راستای حفظ هويت اسلامى خود و آشكار ساختن حقیقت پنهان اسلام برداشته ايم؟ جهت ابراز عشق و بندگی به درگاه خداوند متعال و احیای ارزشهای انسانی ، اخلاق، عدالت، تحمل، مدارا، صلح و همزیستی مسالمت آمیز و سایر ارزشهای اسلامی چه میزان از امكانات مادى و معنوى خود صرفنظر كرده و آنها را در راه رضاى حق تعالى انفاق و ایثار کرده ایم؟ و چه نيكوست با نگاهى به زندگانی ائمه معصومين در اهتمام، رشد، حفظ و پاسدارى از اعتقادات و ارزشهاى دينى هماهنگ با قرآن و عقل (اسلام منهای خشونت) از آنها الگو بگيريم. در پايان شما خوانندگان گرامى چنانچه در اين زمينه ژرف اندیشی كرده و به نتيجه رسيده ايد با ما در ميان گذاشته و برنامه و طرح هاى قابل ارائه ی خود را به آدرس الکترونیکی info@hodamagazine.com برای ما ارسال فرماييد.

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer