جهل، تعصب، و عدم تحمل

نویسنده: امنه متقی

انتشار: ۲۵ام شهریور، ۱۳۹۸


جمـود فکـری و جهالـت دو خصیصـهای هســتند کــه همــواره مانــع شــناخت حقایــق و واقعیتهــای ارزشــمند آدمــی شــدهاند و موجــب پدیــدار شــدن زمینههــای خفقــان، ســقوط انســان و جامعــه، و ایجــاد نظامهــای اســتبدادی گردیدهانــد. واژه جمــود فکــری یــا تعصـب (Fanaticism) بـه معنـی پافشـاری بـه داشـتن عقایـد قالبـی و نظـر باطـل، جزمـی بـودن و عـدم تحمـل نظـرات مخالـف، کوتـه نظری و تـاش بـر پوشـش حقایـق و یـا از بیـن بـردن آنهـا اسـت.

 «تعصـب» و بـه تبـع آن عـدم تحمـل منحصـراً ویژگـی برخـی دیـن باوران نیسـت بلکــه از صفــات انســانهای متکبــر و کوتــه فکــر اســت کــه در بیــن برخــی از پیــروان ادیــان و یــا منکــران دیــن ماننــد مارکسیســم و … قابــل مشــاهده اســت. نمونــه بــارز آنــرا امــروزه میتــوان در کشــور دمکــرات آمریــکا توســط دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور مشــاهده نمــود کــه بــا تبعیــض و رفتارهــای فاشیســتی علیــه مســلمانان در آمریـکا و بـه پیـروی از وی هـواداران او در کانـادا بـا بـه رگبـار بسـتن و کشــتن تعــدادی از مســلمانان نمازگــزار در مســجد تعصــب، عــدم تحمـل و نفـرت خـود را بـرای جهـان آشـکار سـاخته اسـت.

در میـان مارکسیسـتها و منکـران دیـن نیـز تاریـخ بهتریـن شـاهد بـر اثبـات ایـن مدعـا اسـت کـه چگونـه افراطگرایـان مخالـف و معـارض دیـن و مذهـب جنایتهـای بسـیاری را در جهـت نابـودی انسـانها، ظلـم و ســتم، و ســلب آزادی بــر آنهــا روا داشــتهاند. بــه عنــوان نمونــه، در ترکیــه الئیکهــا (ســکوالرها) بــه رهبــری آتاتــورک بــه مــدت مدیــدی پرســتش خــدای یکتــا را ممنــوع کــرده بودنـد و مسـاجد و مراکـز اسـامی را تعطیل یـا تخریب کردنـد، در حالی کـه نـود و نـه درصـد جمعیـت ترکیـه مسـلمان بودنـد. همچنیـن، اذان و حجــاب ممنوع شــده بــود و ذکــر اســم «اهلل» و محمــد (ص) در روزنامه هــا و مجــات ممنــوع شــده بــود، و در بســیاری از مکانهــا قرآنهــا را جمــعآوری کــرده و میســوزاندند. در تاجیکسـتان نیـز امامعلـی رحمـان بـا برگـزاری انتخابـات نمایشـی حکومـت خـود را بـه مـدت بیسـت سـال بـر اکثریـت مسـلمان جامعـه تحمیـل کـرده، نمـاز و حجـاب را بـرای افـراد زیـر هجـده سـال و حـج را بـرای افـراد زیـر سـی و پنـج سـال ممنـوع نمـوده اسـت. همچنیـن، شـرکت در مراسـم مذهبـی و نامگـذاری فرزنـدان بـه اسـامی اسـامی را ممنـوع کـرده و تراشـیدن ریـش را اجبـاری کـرده اسـت.

 اخیـراً نیـز شـاهد یکـی از مـوارد جمـود فکـری و تنـگ نظـری نفـرت برخاسـته از تعصـب جاهالنـه و عـدم توانایـی تحمـل عقایـد دیگـران را در جامعــه ایرانــی مقیــم تورنتــو بودیــم. روز عاشــورا، اندکــی از جاهـان حاشیهنشـین بـا اهانـت بـه اسـوه عدالـت، آزادی و آزادگـی تاریـخ بشـریت، امـام حسـین (ع)، درصـدد برهـم زدن مراسـم عـزاداری و ســوگواری هــزاران شــرکتکننده بودنــد تــا بــه خیــال خــام خــود از پیــام رســانی پیــام الهــی، الگــوی عدالــت و انســانیت جلوگیــری بــه عمــل آورنــد. غافــل از ایــن کــه حــدود هــزار و چهارصــد ســال از نهضــت جاودانــه امــام حســین (ع) میگــذرد و علــی رغــم دسیســههایی کــه دشــمنان شــیعه و اهــل بیــت (ع) بــا ایجــاد رعــب و وحشــت میــان شــیعیان، تخریــب حرمهــای مطهــر، ایجــاد شــک و تردیــد در واقعــه عاشــورا و تحریــف آن، تالشهــای فراوانــی جهــت محــو آموزههــای عاشــورا انجــام دادهانــد، امــا یــاد و نــام ایشــان همچنــان زنــده و جاویــدان اســت

. بــه عنــوان یــک شــهروند ایرانــی ـ کانادایــی امیــد اســت بتوانیــم در کشــور تنــوع ادیــان، فرهنگهــا و نژادهــا، تحمــل و مــدارا را تمریــن کــرده و بــا تعصــب، جهــل و جمــود فکــری مبــارزه نموده،دمکراســی را ارج نهـاده ودر گسـترش دوسـتی، صلـح و امنیـت در جامعـه کوشـا باشــیم.

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer