جهل، تعصب، و عدم تحمل

نویسنده: امنه متقی

جمـود فکـری و جهالـت دو خصیصـهای هســتند کــه همــواره مانــع شــناخت حقایــق و واقعیتهــای ارزشــمند آدمــی شــدهاند و موجــب پدیــدار […]

شکیبایی، شعار یا واقعیت؟!

نویسنده: امنه متقی

انسان با همه تفاوتهای ویژه ذاتی و غیر ذاتی خود از قبیل رنگ، نژاد، فرهنگ و دین در جهانی سرشار […]

بردگی نوین

نویسنده: امنه متقی

قدرتها در نظامهای گذشته کشورهای صنعتی برسه اهرم اساسی توان جسمی، زور و ثروت متکی بودند. در عرصه تحولات و […]

حضرت محمد(ص) اُسوه صلح ، عدالت و یا خشونت؟

نویسنده: امنه متقی

امروزه مشاهده می شود که در فضاهای مجازی، برخی از افراد با ارسال پیامک و یا ایمیل، شایعات و اتهاماتی […]

بحران اسلام هراسی در غرب و راه های رویارویی با آن

نویسنده: امنه متقی

جنایت های هولناک و بی شمار داعش(۱) که از تفکر وهابیت سلفی گری سرچشمه می گیرد، مدتها است در عراق، […]

حقيقت پنهان

نویسنده: امنه متقی

هواى فرح بخش تورنتو و طبيعت سبز آن پس از گذشت زمستانى طولانى، زيبايى خاصى دارد و آرامش دلپذيرى به […]

شالوده های وحدت اسلامی و راهکارهای تحقق آن

نویسنده: امنه متقی

تاکنون تلاش های فراوانی جهت بر پایی وحدت میان مذاهب اسلامی از سوی متفکران و اندیشمندان مسلمان کشورهای مختلف انجام […]

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer